१३.मन्त्रालयको  स्वीकृति  लिनु पर्ने

१३.मन्त्रालयको  स्वीकृति  लिनु पर्ने

(१) ऐनको दफा १३ को उपदफा (३) बमोजिम विश्व  स्वास्थ्य सङ्गठनबाट गुणस्तर युक्त  रहेको  भनी प्रमाणित  भई नसकेको खोप आपूर्ति  गर्न चाहने संस्थाले प्रत्येक पटक  खोप  आपूर्ति  गर्न मन्त्रालयको  स्वीकृति  लिनु  पर्नेछ ।

(२)  उपनियम (१) बमोजिम स्वीकृति  लिन चाहने संस्थाले  सल्लाहकार  समितिको  सिफारिस  संलग्न  गरी  अनुसूची-६ बमोजिमको  ढाँचामा  मन्त्रालयमा  निवेदन  दिनु  पर्नेछ ।

(३)  उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त  निवेदन जाँचबुझ  गर्दा  मनासिब  देखिएमा  मन्त्रालयले  निवेदकलाई  अनुसूची-७  बमोजिमको  ढाँचामा  स्वीकृतिपत्र  दिनेछ ।