१४.समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

१४.समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

ऐनको दफा १६ मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त  समितिको  अन्य   काम,  कर्तव्य  र  अधिकार  देहाय  बमोजिम  हुनेछ :-

(क)     ऐनको दफा ३९ बमोजिम तयार पारिएको वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएका समस्या  तथा  चुनौती  समाधानका  लागि  आवश्यक  पहल  गर्ने,

(ख)     खोप सेवाको प्रभावकारी सञ्चालनका सम्बन्धमा मन्त्रालयले समय समयमा दिएका  निर्देशन  पालना  गर्ने,  गराउने ।