१६.अनुसन्धान समितिको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था

१६.अनुसन्धान समितिको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था

(१) अनुसन्धान समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार  सो  समितिको  अध्यक्षले  तोकेको  स्थान,  मिति  र  समयमा  बस्नेछ ।

(२) अनुसन्धान  समितिको  बैठक  सो  समितिको  अध्यक्षको  निर्देशनमा  सदस्य-सचिवले    बोलाउनेछ ।

(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसन्धान समितिको अध्यक्षको अनुपस्थितिमा  सदस्य-सचिवले  सदस्यहरूसँग  परामर्श  गरी  अनुसन्धान  समितिको  बैठक  बोलाउन      सक्नेछ ।

(४) अनुसन्धान  समितिको बैठक बस्नुभन्दा  कम्तीमा चौबीस घण्टा आगावै सदस्य-सचिवले  बैठकमा  छलफल  हुने  कार्यसूची  सहितको  सूचना  समितिका  सदस्यहरूलाई  दिनु   पर्नेछ ।

(५) अनुसन्धान  समितिका कूल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी  सदस्यहरू उपस्थित भएमा  बैठकको  लागि  गणपूरक  सङ्ख्या  पुगेको मानिनेछ ।

(६) अनुसन्धान  समितिको बैठकको अध्यक्षता त्यस्तो समितिको  अध्यक्षले  र  निजको अनुपस्थितिमा सो  बैठकमा  उपस्थित  सदस्यहरूले  आफूमध्येबाट  छानेको  सदस्यले  गर्नेछ ।

(७) अनुसन्धान समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता  गर्ने  व्यक्तिले  निर्णायक  मत  दिन  सक्नेछ ।

(८) अनुसन्धान समितिले आवश्यक ठानेमा खोप कार्यक्रमसँग सम्बन्धित क्षेत्रको विशेषज्ञलाई सो समितिको  बैठकमा  आमन्त्रण  गर्न  सक्नेछ ।

(९) अनुसन्धान  समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।