१७.कोषको खाता सञ्चालन

१७.कोषको खाता सञ्चालन

कोषको खाता विभागका महानिर्देशक र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतमा सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । संङ्घीय संरचनामा बिभाग नरहेमा मन्त्रालयका सचिव र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतमा सञ्चालन गर्नु पर्नेछ  ।