१८.उजूरी  दिन सक्ने

१८.उजूरी  दिन सक्ने

कुनै  खोप  लगाएकै  कारणवाट  खोप  लिएको व्यक्तिको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेमा वा निजको  अङ्गभङ्ग वा मृत्यु भएमा त्यस्तो खोपबाट पीडित व्यक्ति वा निजको  परिवारको सदस्यले त्यस्तो  घटना भएको सात दिनभित्र उपचार तथा क्षतिपूर्तिको लागि सम्बन्धित कार्यालय मार्फत समितिमा उजूरी  दिन  सक्नेछ ।

स्पष्टीकरण : यस  नियमको प्रयोजनको लागि “परिवार”  भन्नाले  पीडित  वा मृतकको  एकासगोलको  पति, पत्नी,  बाबु,  आमा  वा  सौतेनी  आमा,  दाजु,  भाई,  दिदी, बहिनी,  छोरा,  छोरी,  बुहारी,  नाति  वा  नातिनी  सम्झनु  पर्छ  र  सो  शब्दले  निजको  संरक्षक  वा  अविभावकलाई  समेत  जनाउँछ ।