१९.उपचार  तथा  क्षतिपूर्ति  सम्बन्धी  व्यवस्था

१९.उपचार  तथा  क्षतिपूर्ति  सम्बन्धी  व्यवस्था

 (१) नियम १८  बमोजिम कुनै उजूरी परेमा समितिले सो विषयमा  अनुसन्धानको  लागि  सात  दिन भित्र  त्यस्तो  उजूरी  अनुसन्धान  समितिमा  पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम उजूरी प्राप्त  भएमा अनुसन्धान समितिले सो उजूरीसँग सम्बन्धित पक्षलाई बुझ्ने, प्रमाण सङ्कलन गर्ने लगायतका कार्य गरी ऐनको दफा २८ बमोजिम उपचार गर्नु पर्ने तथा क्षतिपूर्ति  दिनु पर्ने  वा  नपर्ने  सम्बन्धमा ठहर  गर्नु  पर्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम  क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने ठहर भएमा अनुसन्धान समितिले देहायका आधारमा  क्षतिपूर्ति  रकम  निर्धारण  गर्नु  पर्नेछ :-

(क)     खोपको कारणबाट खोप लिने व्यक्तिलाई परेको प्रतिकूल असर वा प्रभावको गम्भीरता,

(ख)     खोप  लिन  नहुने व्यक्तिलाई खोप  दिए  वा  नदिएको,

(ग)      ऐन  तथा  यस  नियमावली  बमोजिमको  प्रक्रिया  पूरा गरी खोप दिए वा नदिएको,

(घ)      अनुसन्धान  समितिले  आवश्यक  देखेका  अन्य  आधार ।

(४) उपनियम (१) बमोजिम  उजूरी  प्राप्त  गरेको मितिले पैँतीस दिनभित्र अनुसन्धान समितिले आफ्नो  ठहर  सहितको  अनुसन्धान प्रतिवेदन  समितिमा  पेश गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम प्रतिवेदन दिनु पूर्व अनुसन्धान समितिले ऐनको दफा २९ बमोजिम समितिबाट विशेषज्ञ समिति गठन गरेको भए त्यस्तो समितिको राय समेतको आधारमा प्रतिवेदन  पेश  गर्नु  पर्नेछ ।

(६) उपनियम (४)  बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र समितिले सम्बन्धित पीडित वा निजको हकवालालाई अनुसन्धान समितिबाट सिफारिस भए बमोजिमको क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध  गराउनु  पर्नेछ ।

(७) खोप लगाए पश्चात खोप लिने व्यक्तिको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको वा निजको अङ्गभङ्ग भएको भनी अनुसन्धान समितिले सिफारिस गरेमा सो खोप दिने स्वास्थ्य संस्थाले त्यस्तो व्यक्तिको उपचारको आवश्यक  प्रबन्ध गरी उपचार बापत लाग्ने सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्नु  पर्नेछ ।

तर  सरकारी  स्वास्थ्य  संस्थाको  हकमा  मन्त्रालयले  निर्णय  गरे बमोजिम    हुनेछ ।