परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१‍. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरुको नाम “रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली, २०७५” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–

(क) “ऐन” भन्नाले रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “प्रदेश निर्देशक समिति” भन्नाले नियम ११ बमोजिमको प्रदेश निर्देशक समिति सम्झनु पर्छ ।

(ख१) “रोजगार संयोजक” भन्नाले नियम ५ को उपनियम (१) बमोजिमको रोजगार संयोजक सम्झनु पर्छ ।
(ग) “स्थानीय निर्देशक समिति” भन्नाले नियम १४ बमोजिमको स्थानीय निर्देशक समिति सम्झनु पर्छ ।