रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली, २०७५

रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली, २०७५

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०७५।१०।२८

रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।