अनुसूची–१ न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहने बेरोजगार व्यक्तिले दिने निवेदनको ढाँचा

अनुसूची–१ न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहने बेरोजगार व्यक्तिले दिने निवेदनको ढाँचा

(नियम ७ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहने बेरोजगार व्यक्तिले दिने निवेदनको ढाँचा

श्री …..नं. वडा कार्यालय,
……………….. गाउँ कार्यपालिका/नगर कार्यपालिका, जिल्ला …………. ।

रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले निर्धारण गरेको व्यवस्था बमोजिम मैले न्यूनतम रोजगारीको अवसर नपाएको र नेपाल सरकार/प्रदेश सरकार/स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित न्यूनतम रोजगार कार्यक्रममा संलग्न हुन ईच्छुक भएकोले देहाय बमोजिमको विवरण सहित रोजगारी पाउनको लागि यो निवेदन पेश गरेको छु ।
१. नाम, थर :
२. स्थायी ठेगाना :………………………….न.पा./गा.पा. वडा नं…………………………..
३. अस्थायी ठेगाना :………………………..न.पा./गा.पा. वडा नं………………………..
४. नागरिकता नं. र जारी भएको जिल्ला …………………………………….
५. परिवारको सदस्य सङ्ख्या :…………………. जना
६. स्वदेशी/वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारका सदस्यको सङ्ख्या :
७. वार्षिक पारिवारिक आय : रु………………… (अक्षरेपी ………………………..)
८. शैक्षिक योग्यता :
९. आफूले हासिल गरेको सीप/तालीमको विवरण :
१०. काम गर्न चाहेको क्षेत्र : ……………….. (वन, कृषि, निर्माण, अन्य …………………..)
११. काममा खटिन चाहेको सम्भावित समय ………………..देखि………………… सम्म ।
१२. काम गर्न चाहेको ठाउँ ………………………………………..

उपरोक्त बमोजिमको विवरण साँचो हो, झुठ्ठा ठहरे प्रचलित कानून बमोजिम सहुँला/बुझाउँला भनी सहिछाप गर्ने ।
निवेदकको दस्तखतः
मिति :