अनुसूची–२ बेरोजगार व्यक्तिको अद्यावधिक विवरणको ढाँचा

अनुसूची–२ बेरोजगार व्यक्तिको अद्यावधिक विवरणको ढाँचा

(नियम ७ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित)
बेरोजगार व्यक्तिको अद्यावधिक विवरणको ढाँचा

रोजगार सेवा केन्द्र
…………………….गाउँ कार्यपालिका/नगर कार्यपालिका

सि.नं. बेरोजगार व्यक्तिको नाम, थर वतन बेरोजगार व्यक्तिको जन्म मिति बेरोजगार व्यक्तिको बाबुको नाम, थर नागरिकता नं/नागरिकता जारी भएको जिल्ला पारिवारिक सङ्केत नं. कैफियत
१.
२.
३.
४.

प्रमाणित गर्नेको
नाम :
दस्तखतः
मितिः