अनुसूची-१ अनिवार्य  रूपमा  खोप  लगाउनु  पर्ने  रोग  र  त्यस  विरुद्ध  दिइने  खोपको  सूची

अनुसूची-१ अनिवार्य  रूपमा  खोप  लगाउनु  पर्ने  रोग  र  त्यस  विरुद्ध  दिइने  खोपको  सूची

(नियम ३ सँग  सम्बन्धित)

 

 

क्र.सं. रोग खोपको नाम
क्षयरोग वि.सी.जी.
भ्यागुते रोग, लहरे खोकी, धनुष्टङ्कार, हेपाटाईटिस बि, हेमोफीलस ईन्फ्लुन्जा बि डि.पी.टि, हेप बी , हिब
पोलीयोमाईलाईटिस ओ.पि.भी.
पोलीयोमाईलाईटिस एफ.आई.पी.भी.
न्यूमोनिया पि.सी.भी.
दादुरा, रुवेला एम.आर.
जापनिज ईन्सेफलाईटिस (मस्तिष्क ज्वरो) जे.ई