अनुसुची–३ खोप  सेवा  सञ्चालन  गर्ने  स्वास्थ्य  संस्थालाई  दिइने  अनुमतिपत्र

अनुसुची–३ खोप  सेवा  सञ्चालन  गर्ने  स्वास्थ्य  संस्थालाई  दिइने  अनुमतिपत्र

(नियम  ५  को  उपनियम (२) सँग  सम्बन्धित)

 

नेपाल सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

………………………………………………….

……………………………………………………………

सेवा  सञ्चालन  गर्ने  अनुमतिपत्र

 

अनुमतिपत्र  नं. :

श्री ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 

खोप सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिको लागि मिति ……………………………. मा  त्यस स्वास्थ्य संस्थाबाट दिइएको निवेदन उपर कारबाही हुँदा त्यस संस्थालाई खोप सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र       दिने गरी मिति …………………………… मा  निर्णय भएकोले खोप ऐन, २०७२, खोप नियमावली, २०६४ तथा  देहायका शर्तहरूको अधीनमा  रही  देहायका  खोपहरू सञ्चालन गर्ने गरी खोप नियमावली, २०७४ को  नियम ५ को उपनियम (२) बमोजिम  यो  अनुमतिपत्र  दिइएको छ ।

 

१. खोप  सेवा  सञ्चालन  गर्न  अनुमति  दिइएका खोपहरू

(क) कार्यक्रममा  समावेश  भएका  खोपहरू :

(ख)  अन्य  खोपहरू :

 

 

क्र.सं. खोपको नाम उत्पादन गर्ने कम्पनीको नाम ठेगाना प्रति भायल मात्रा खोप दिने माध्यम कैफियत

 

२.  अनुमतिपत्र  कायम  रहने अवधि :

अनुमतिपत्र  दिने अधिकारीको,-

कार्यालयको  छाप :                                  दस्तखत :

नाम र थर :

पद :

मिति :

 

 

३.  अनुमतिपत्र  प्राप्त  स्वास्थ्य  संस्थाले  पालना  गर्नु  पर्ने  शर्तहरू :

(क)         खोप  सेवा  सञ्चालन  गर्दा  प्रयोग  हुने  खोपहरू  ऐन  तथा  नियमावली बमोजिम निर्धारित मापदण्ड अनुरूपको हुनु पर्ने,

(ख)         खोपको  भण्डारणको  लागि  निर्धारित  मापदण्ड  बमोजिमको  छुट्टै  कक्षको  व्यवस्था  गर्नु पर्ने,

(ग)          खोप  कार्यक्रममा  समावेश  भएका  खोपहरू  निःशुल्क  रूपमा  उपलब्ध गराउनु पर्ने,

(घ)          अनुमतिपत्र प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु अगावै अनुमतिपत्र नवीकरण गराउनु पर्ने,

(ङ)          खोप  सेवाका  सम्बन्धमा  यस नियमावली  बमोजिमको  प्रतिवेदन  सम्बन्धित  कार्यालयमा  बुझाउनु पर्ने,

(च)          खोप  दिने व्यक्तिले खोप  लिएको  स्पष्ट देखिने गरी  खोप  लिने  व्यक्तिलाई  खोप  कार्ड  दिनु पर्ने,

(छ)         यस  नियमावली  बमोजिमका  शर्तहरू  पालना  गर्नु पर्ने ।

 

(अनुमतिपत्रको  पछाडिको  पृष्ठमा  लेखिने)

अनुमतिपत्रको नवीकरण

नवीकरण मिति बहाल रहने मिति नवीकरण गर्ने अधिकारीको नाम पद दस्तखत कार्यालयको छाप