अनुसूची-४ अनुमतिपत्र  नवीकरणको  लागि  दिइने  निवेदन

अनुसूची-४ अनुमतिपत्र  नवीकरणको  लागि  दिइने  निवेदन

(नियम  ७ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

 

 

 

श्री ……………………………. कार्यालय

……………………………. ।

विषय : अनुमतिपत्र नवीकरण सम्बन्धमा ।

त्यस कार्यालयबाट मिति …………………… मा प्रदान गरिएको अनुमतिपत्रको अवधि मिति ………………….. मा समाप्त हुने भएकोले अनुमतिपत्र नवीकरण गराउनको लागि खोप नियमावली, २०७४ को नियम ७ को उपनियम (२) बमोजिम  यो  निवेदन  पेश गरेको छु ।

 

स्वास्थ्य  संस्थाको  तर्फबाट  निवेदन  दिने  व्यक्तिको,-

स्वास्थ्य  संस्थाको  छाप :                                               दस्तखत :

नाम, थर :

पद :

मिति :