अनुसूची–७ खोप  आपूर्तिको  लागि  दिइने  स्वीकृतिपत्र  

अनुसूची–७ खोप  आपूर्तिको  लागि  दिइने  स्वीकृतिपत्र  

(नियम १३ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

श्री …………………………………………………………………..

 

विषय: स्वीकृतिपत्र   सम्बन्धमा

 

त्यस संस्थाबाट विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट गुणस्तरयुक्त रहेको भनी प्रमाणित भई नसकेको खोप आपूर्ति गर्न पाऊँ भनी  मिति ……………………………………………………. मा दिएको निवेदन उपर कारबाही हुँदा त्यस संस्थालाई देहाय बमोजिमको खोप आपूर्ति गर्न खोप नियमावली, २०७४  को नियम १३ को उपनियम (३) बमोजिम यो स्वीकृतिपत्र दिइएको छ ।

 

 

क्र.सं.

आपूर्ति गरिने खोप सम्बन्धी विवरण कैफियत
खोपको नाम खोपको उपयोग परिमाण उत्पादन भएको मुलुक

 

 स्वीकृतिपत्र  दिने  अधिकारीको,-

कार्यालयको  छाप :                                                                           दस्तखत :

नाम, थर :

पद :

मिति :