अनुसूची–२ (नियम १३ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची–२ (नियम १३ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

 

 

श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले सूचीकरण हुन दिने निवेदनको ढाँचा

श्री सामाजिक सुरक्षा कोष,

काठमाडौं ।

विषयः सूचीकरण सम्बन्धमा

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २० बमोजिम श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको हैसियतमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुन पाउँ भनी देहायका कागजातसहित निवेदन गर्दछु ।

निवेदकको

  पहिलो बीचको  अन्तिम
नाम, थरM      
बाबुको नामM      
आमाको नामM      
पति/पत्‍नीको नामः      
बाजे बजैको नामM      
ईच्छ्याएको व्यक्तिको नामM      
 
जन्म मिति   लिङ्ग महिलाM           पुरुषM        अन्य:
 
नागरिकता नं   जारी जिल्लाM   जारी मिति साल महिना गते
     
स्थायी लेखा नं   ब्लड ग्रुप   शुरु नियुक्ति मितिM साल महिना गते
     
स्थायी ठेगाना
प्रदेश   जिल्ला   गा=पा.
/न.पा./उप.म.न.पा./म.न.पा
 
टोल   वडा नं.   ब्लक नं.  
टेलिफोन नं.   मोबाइल नं.   इमेल  
हालको ठेगाना M
प्रदेश   जिल्ला   गा=पा.
/न=पा./ उप=म=न=पा=/म=न=पाM
 
टोल   वडा नं.   ब्लक नं.  
रोजगारदाता भएमा सूचीकरण नं+=
रोजगारदाताको प्रकार M