अनुसूची–३ रोजगारदाता सूचीकरण प्रमाणपत्रको ढाँचा

अनुसूची–३ रोजगारदाता सूचीकरण प्रमाणपत्रको ढाँचा

अनुसूची-३
(नियम १४ सँग सम्बन्धित)
रोजगारदाता सूचीकरण प्रमाणपत्रको ढाँचा