औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६

औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०७६।१।३०

 

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को दफा ५५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ।