परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

1.  संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरुको नाम “औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६” रहेको छ।

(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

2. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,-

(क) “उद्योग” भन्नाले ऐनको दफा १५ बमोजिमका उद्योग सम्झनु पर्छ ।

(ख) “उद्योग दर्ता गर्ने निकाय” भन्नाले घरेलु र साना उद्योगको हकमा घरेलु तथा साना उद्योग विभाग,   स्वदेशी लगानीमा आधारित मझौला तथा ठूला र विदेशी लगानीमा आधारित उद्योगको हकमा उद्योग विभाग र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भई सञ्चालन हुने स्वदेशी लगानीका उद्योगहरुको हकमा विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ बमोजिम स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण सम्झनु पर्छ ।

(ग)   “ऐन” भन्नाले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ सम्झनु पर्छ ।

(घ)  “कोष” भन्नाले ऐनको दफा ४७ बमोजिम सञ्चालनमा रहेका कोष सम्झनु  पर्छ ।

(ङ)   “बोर्ड” भन्नाले ऐनको दफा १८ बमोजिम गठित उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड सम्झनु पर्छ ।

(च)           “मन्त्रालय” भन्नाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्झनु     पर्छ ।