परिच्छेद-४ एकल बिन्दु सेवा केन्द्र

परिच्छेद-४ एकल बिन्दु सेवा केन्द्र

22. एकल बिन्दु सेवा केन्द्रः (१) प्रदेशमा दर्ता भएका वा दर्ता हुने लघु उद्यम, घरेलु उद्योग र साना उद्योगले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम प्राप्त गर्ने छुट, सुविधा वा सहुलियत प्रदेशस्तरबाट नै प्रदान गर्नको लागि सम्बन्धित प्रदेशले आवश्यकता अनुसार एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेछ।

(२) गाउँपालिका वा नगरपालिकामा दर्ता भएका वा दर्ता हुने लघु उद्यम, घरेलु उद्योग तथा साना उद्योगले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम प्राप्त गर्ने छुट, सुविधा वा सहुलियत स्थानीयस्तरबाट नै प्रदान गर्नको लागि सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अध्यक्ष वा प्रमुखको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा रहने गरी एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेछ।

(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम गठन हुने एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति सम्बन्धित प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिकाले व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

23. निर्देशन पालना गर्नु पर्नेः (१) मन्त्रालयले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम एकल बिन्दु सेवा सञ्चालन समितिले गर्नु पर्ने काम कारबाहीका सम्बन्धमा सो समितिलाई समय समयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन पालना गर्नु एकल बिन्दु सेवा सञ्चालन समितिको कर्तव्य हुनेछ।

(२) एकल बिन्दु सेवा सञ्चालन समितिले आफूले वर्षभरिमा गरेका काम कारबाहीको सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीस दिनभित्र मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।