परिच्छेद-७ कोष सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद-७ कोष सम्बन्धी व्यवस्था

32. कोषको सञ्चालनः (१) ऐनको दफा ४७ बमोजिमका कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि देहाय बमोजिमको एक कोष सञ्चालक समिति रहनेछ :-

(क) सचिव, मन्त्रालय                                  -अध्यक्ष

(ख) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय                            -सदस्य

(ग) सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग                      -सदस्य

(घ) महानिर्देशक,  उद्योग विभाग                           -सदस्य

(ङ) महानिर्देशक,  सहकारी विभाग                         -सदस्य

(च) निर्देशक (सम्बन्धित विषय हेर्ने), नेपाल राष्ट्र बैङ्क           -सदस्य

(छ) सह सचिव, औद्योगिक तथा लगानी प्रबर्द्धन महाशाखा,

मन्त्रालय                                     -सदस्य-सचिव

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।

(३) समितिले बैठकमा नेपाल सरकारका कुनै अधिकृत कर्मचारी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिसँग सम्बन्धित कुनै संस्थाको प्रतिनिधि वा विषय विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ।

(४) समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैंले निर्धारण गर्न सक्नेछ।

33. कोषमा जम्मा हुने रकमः (१) कोषमा देहाय बमोजिमको रकम जम्मा हुनेछ :-

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,

(ख) विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त हुने द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अनुदान रकम,

(ग) नियम ३७ को उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त रकम,

(घ) स्वदेशी सङ्घ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम।

(२) उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम रकम प्राप्त गर्नु अघि कोषले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको अनुमति लिनु पर्नेछ ।

(३) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका ऐनको दफा ४७ को उपदफा (३) बमोजिमका देहायका कोषमा रहेको रकम र त्यस्ता कोषबाट भएको लगानी फिर्ता तथा लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलको सम्बन्धमा देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क) लघु, घरेलु तथा साना उद्यम विकास कोष र लघु, घरेलु तथा साना उद्योग कर्जा प्रवाह कोषमा रहेको रकम सोही दफाको उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको कोषमा सर्ने,

(ख) प्रविधि विकास कोषको रकम सोही दफाको उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको कोषमा सर्ने,

(ग) महिला उद्यमशीलता विकास कोषको रकम सोही दफाको उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिमको कोषमा सर्ने ।

34. कोषको प्रयोगः (१) मन्त्रालयले कोषमा रहेको रकम देहायका कार्यक्रम सञ्चालनको लागि खर्च गर्न सक्नेछ :-

(क) लघु, घरेलु तथा साना उद्योग सम्बन्धी कार्यक्रम,

(ख) प्रविधि विकास सम्बन्धी कार्यक्रम,

(ग) औद्योगिक लगानी संरक्षण तथा प्रबर्द्धन सम्बन्धी कार्यक्रम,

(घ) रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम,

(ङ)  महिला उद्यमशीलता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमका कार्यक्रममा कोषको रकम खर्च गर्दा मन्त्रालयबाट स्वीकृत आन्तरिक कार्य सञ्चालन कार्यविधि बमोजिम खर्च गर्नु पर्नेछ।

(३) उपनियम (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा नपरेका कार्यक्रममा कोषको रकम खर्च गर्न पाईने छैन।

35. कोषको लेखा तथा लेखापरीक्षणः (१) कोषको खाता सञ्चालन मन्त्रालयले तोकेको कम्तीमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ।

(२) कोषको आन्तरिक लेखा परीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट र अन्तिम लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।

(३) मन्त्रालयले कोषबाट वर्षभरिमा भए गरेका काम कारबाही विवरण समावेश गरी प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ।