अनुसूची–३ श्रमिक माग गर्ने निवेदनको ढाँचा

अनुसूची–३ श्रमिक माग गर्ने निवेदनको ढाँचा

(नियम ८ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
श्रमिक माग गर्ने निवेदनको ढाँचा

श्री रोजगार सेवा केन्द्र मिति :
………………………….गाउँ कार्यपालिका, नगर कार्यपालिका, जिल्ला……………… ।

………………………..जिल्ला…………………………..नगर कार्यपालिका/गाउँ कार्यपालिकामा अवस्थित मेरो………………………………कम्पनी/उद्योग/फर्मलाई……………………जिल्ला…………………….. नगरपालिका/गाउँपालिका वडा नं…………….. मा काम गर्न तपसिल बमोजिमका श्रमिकहरु आवश्यक भएकोले बेरोजगार सूचीमा रहेका व्यक्तिहरुमध्येबाट श्रमिक उपलब्ध गराईदिनु हुन यो निवेदन पेश गरेको छु ।
१. रोजगारदाताको नाम र ठेगाना :
२. रोजगारदाताको उद्योग/व्यवसायको प्रकृति : उत्पादनमूलक/सेवामूलक
३. काम गर्नुपर्ने क्षेत्र : …………………………(वन, कृषि, उद्योग, अन्य……………………)
४. आवश्यक कामदारको प्रकृति : दक्ष/अदक्ष
सि.नं. श्रमिकको पद आवश्यक सङ्ख्या कार्यविवरण छोटकरीमा आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र सीप काम उपलब्ध हुने समयावधि
(दिनमा खुलाउने)

रोजगारदाताको दस्तखत :
कार्यालयको छाप :
मिति :