अनुसूची–४ रोजगारदाताको विवरण

अनुसूची–४ रोजगारदाताको विवरण

(नियम ९ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)
रोजगारदाताको विवरण

१. रोजगारदाताको नाम र ठेगाना :
२. रोजगारदाताको उद्योग/व्यवसायको प्रकृति : उत्पादनमूलक/सेवामूलक/अन्य (…………………)
३. जनशक्तिको दरबन्दी सङ्ख्या :
४. हाल रिक्त रहेको जनशक्तिको प्रकृति र आवश्यक योग्यता :
५. रोजगारी उपलब्ध गराउन सक्ने स्थान :
(क) गाउँ कार्यपालिका/नगर कार्यपालिका :
(ख) वडा नं.
(ग) जिल्ला :
६. कामको प्रकृति : स्थायी/अस्थायी/करार/दैनिक ज्यालादारी
७. एक आर्थिक वर्षमा रोजगारी प्रदान गर्न सक्ने अवधि : एक सय दिनसम्म/दुई सय दिनसम्म/तीन सय पैंसठ्ठी दिनसम्म

रोजगारदाताको दस्तखतः

रोजगारदाताको कार्यालयको छाप

मिति :