1. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

1. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यी नियमहरुको नाम “निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनौट, सेवाको शर्त, पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०७५” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।