अनुसूची–६ मञ्जुरीनामा

अनुसूची–६ मञ्जुरीनामा

(नियम १८ को उपनियम (८) सँग सम्बन्धित)
मञ्जुरीनामा

हामी देहाय बमोजिमका परिवारका सदस्यहरुले हाम्रो परिवारलाई प्राप्त हुने निर्वाह भत्ता बुझ्नको लागि देहाय बमोजिमको विवरण भएको हाम्रो परिवारको सदस्यलाई यो मञ्जुरीनामा दिई पठाएका छौँ । निजलाई उक्त निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ । यसमा हामीले पछि कुनै किसिमको दाबी विरोध गर्ने छैनौँ, पछि कुनै दाबी विरोध गरेमा यसै मञ्जुरीनामाद्वारा बदर गरिदिनु भएमा हाम्रो मञ्जुरी छ ।

परिवारको विवरण
नाम, थर निर्वाह भत्ता बुझ्ने व्यक्तिसँगको नाता नागरिकता नं. व्यक्तिको लाभग्राही परिचयपत्र नं. हस्ताक्षर औठा छाप
दायाँ बायाँ

मञ्जुरीनामा पाउनेको
दस्तखत :

नाम :
ठेगाना :
नागरिकता नं :
परिवार सङ्केत नं. :
लाभग्राही परिचयपत्र नं. :
बैङ्क खाता नं.
मिति :