२.परिभाषाः

२.परिभाषाः

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क) “ऐन” भन्नाले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “प्रमुख कार्यकारी अधिकृत” भन्नाले ऐनको दफा ४९ बमोजिम नियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्झनु पर्छ ।
(ग) “छनौट समिति” भन्नाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न ऐनको दफा ४९ को उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको छनौट समिति सम्झनु पर्छ ।