४. कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु पर्ने

४. कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु पर्ने

(१) मन्त्रालयले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त व्यक्तिसँग नियुक्ति पाएको पैतीस दिनभित्र ऐनको दफा ५० को उपदफा (१) बमोजिम कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र कार्यसम्पादन सम्झौता नगरेमा वा सम्झौता गर्न नआएमा नेपाल सरकारले नियम ३ को उपनियम (६) बमोजिम सिफारिसमा परेका अन्य उम्मेदवारमध्ये उपयुक्त ठानेको एकजना उम्मेदवारलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको कार्यसम्पादन सम्झौतामा अन्य कुराको अतिरिक्त देहायको विषय उल्लेख गर्नु पर्नेछ ः–
(क) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले गर्नु पर्ने काम, कर्तव्य र पूरा गर्नु पर्ने जिम्मेवारी,
(ख) निजले पेश गरेको प्रस्तावमा उल्लिखित व्यावसायिक तथा वित्तीय कार्ययोजना, त्यसको कार्यान्वयनको विवरण र सोको समय सीमा,
(ग) खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कार्य सम्पादन वा प्राप्त उपलब्धी मापन गर्ने सूचाकाङ्क वा आधार,
(घ) कार्य सम्पादनको गुणस्तर मापनका अन्य आधार ।