५. प्रतिवेदनको मूल्याङ्कन

५. प्रतिवेदनको मूल्याङ्कन

(१) ऐनको दफा ५० को उपदफा (३) बमोजिम समिति समक्ष प्राप्त हुन आएको प्रतिवेदन मूल्याङ्कन गर्न समितिले एक जना सदस्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक उपसमिति गठन गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको उपसमितिले ऐनको दफा ५० को उपदफा (३) बमोजिम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पेस गरेको प्रतिवेदन अनुसार निजबाट छ महिनाको अवधिमा सम्पादन भएको कामको परिमाण, लागत, उपलब्धी र गुणस्तर सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम भए नभएको मुल्याङ्कन गरी मन्त्रालय समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम प्रतिवेदन पेश गर्नु अघि उपसमितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग प्रतिवेदनमा उल्लिखित कुनै विषयमा आवश्यक जानकारी माग गर्न सक्नेछ ।
(४) उपनियम (२) बमोजिम मूल्याङ्कन गर्दा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिमको समय सीमाभित्र त्यस्तो सम्झौतामा उल्लेख गरिएको कार्यसम्पादन गरेको नदेखिएमा निजले सम्झौता बमोजिम कार्यसम्पादन नगरेको मानिनेछ ।
(५) उपनियम (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई सम्पादन गर्नु पर्ने कार्य निर्धारित समय सीमाभित्र सम्पादन गर्न नसकेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सोही व्यहोराको विवरण उपनियम (२) बमोजिम प्रतिवेदन पेश गर्नु अघि उपसमितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम पेश भएको विवरण मनासिब देखिएमा उपसमितिले काबु बाहिरको परिस्थितिको कारणबाट जति अवधि कार्य सम्पादन हुन नसकेको हो सो अवधि कटाई बाँकी अवधिभित्र भएको कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन गरी उपनियम (२) बमोजिम प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।