अनुसूची-१ उद्योग दर्ताको लागि दिने निवेदनको ढाँचा

अनुसूची-१ उद्योग दर्ताको लागि दिने निवेदनको ढाँचा

(नियम ३ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

 

 

टिकट

 

 

 

श्री उद्योग विभाग/ घरेलु तथा साना उद्योग विभाग /

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण

काठमाडौं ।

 

महोदय,

…………………प्रदेश ………………. जिल्ला ………………  नगरपालिका/गाउँपालिका ………. वडा नं. मा ………………………………… उद्देश्य रहेको …………………………………………………..   नामको उद्योग स्थापना गर्ने चाहना भएको हुँदा देहाय बमोजिमको विवरण र कागजात सहित उद्योग दर्ताको लागि निवेदन गरेको छु/गरेका छौं। निवेदनमा उल्लेख भएको व्यहोरा साँचो छ । झुट्टा ठहरेमा कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

निवेदकको पूरा नाम, थरः

निवेदकको हस्ताक्षरः

नागरिकता प्रमाणपत्रको नम्बर: …………………….., जारी मितिः …………….., जिल्लाः ……….

निवेदकको ठेगानाः

प्रदेश: ……………., जिल्लाः ……………………, गाउँपालिका/नगरपालिका: ……………., वडा नं. ……..,

टोल/मार्ग: ……………………., घर नम्बर: ……………

सम्पर्क फोन नम्बरः …………………..

फ्याक्स नम्बरः ……………… इमेलः ……………………………..

संलग्न कागजातहरु:

  • अनुसूची-२ बमोजिमको परियोजना प्रस्ताव,
  • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि (विदेशीको हकमा राहदानीको प्रतिलिपि),
  • प्रबन्धपत्र, नियमावली र कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (कम्पनीको हकमा मात्र),
  • साझेदारी कबुलियतनामा (साझेदारी फर्म भएमा),
  • अन्य निकायको सहमति (जस्तै पर्यटन, स्वास्थ्य, औषधी,सञ्चार, वन, श्रम आदिसँग सम्बन्धित उद्योग भएमा),
  • सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस,
  • अन्य कागजात ।