अनुसूची-२ परियोजनाको विवरण

अनुसूची-२ परियोजनाको विवरण

(नियम ३ को उपनियम (२),  नियम ७ को उपनियम (१) को खण्ड (च) र नियम २० को उपनियम (१) को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित)

 

१.    उद्योगको नामः

२.    उद्योग रहने स्थलः …………… प्रदेश, …………… जिल्ला, …………… नगरपालिका/गाउँपालिका,   वडा नं. ……

३.        पत्राचारको ठेगाना र फोन नं.:

सम्पर्क व्यक्तिको नाम:

४.     विशेष आर्थिक क्षेत्रको नाम:

५.    उद्योगको स्तर:       साना      मझौला    ठूला

६.    उद्योगको कानूनी रुपः  निजी फर्म  साझेदारी फर्म  प्रा.लि.कम्पनी

पब्लिक लिमिटेड कम्पनी

७.    उद्योगको वर्गः  ऊर्जामूलक  उद्योग                   उत्पादनमूलक उद्योग

कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग     खनिज उद्योग

निर्माण उद्योग    सेवामूलक उद्योग       पर्यटन उद्योग

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग

८.    (क) उद्योग सञ्चालन हुने दिन प्रति वर्षः                 शिफ्टः

(ख) उत्पादन हुने वस्तु वा सेवाको विवरण:

सि.नं. वस्तु वा सेवाको विवरण वार्षिक क्षमता एकाइ बिक्री मूल्य दर (रु.) कुल बिक्री मूल्य (रु.)
           

९.    परियोजना लागत तथा लगानीको स्रोतः

  लगानी (रु.) लगानीको स्रोत
स्वःलगानी (रु.) ऋण लगानी(रु.)
स्थिर पूँजी      
चालू पूँजी      
कुल पूँजी      

१०.   स्थिर पूँजी विवरण:

सि.नं. विवरण रकम (रु.) कैफियत
१. जग्गा (क्षेत्रफल ……………)    
२. भवन (क्षेत्रफल …………….)    
३. मेशिनरी उपकरण    
४. फर्निचर फिक्स्चर, अफिस उपकरण    
५. सवारी साधन    
६. पूर्व सञ्चालन खर्च    
७. अन्य    
  कुल स्थिर पूँजी    

११.  चालू पूँजीको विवरण:

सि.नं. विवरण रकम (रु.)
१. कच्चा पदार्थ (…………….. महिना/दिनको लागि)  
२. अर्ध तयारी वस्तु  
३. उधारो (…………….. महिना/दिनको लागि)  
४. अन्य  
  कुल  

१२.   मेशिनको विवरण:

सि.नं. नाम आवश्यक सङ्ख्या मूल्य (रु.)
       

नोटः आवश्यक भएमा मेशिनको प्रयोजन र औचित्य बारे पुष्ट्याईँ पेश गर्नु पर्नेछ।

१३.  उद्योगले प्रयोग गर्ने आवश्यक कच्चा पदार्थको विवरणः

सि.नं. कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ,

प्याकिङ्ग सामग्रीको नाम

एकाइ दर वार्षिक आवश्यक परिमाण कुल रकम
           
           

१४.  उद्योगलाई आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा:

कच्चा पदार्थको वार्षिक परिमाणका लागिः ………………………….

मेशिनको लागिः ………………………….

अन्यः ………………………….

जम्माः ………………………….

१५.  जनशक्ति विवरणः

विवरण स्वदेशी विदेशी कुल सङ्ख्या
कर्मचारी (प्रशासनिक)      
कर्मचारी (प्राविधिक)      
कामदार उच्च दक्ष      
दक्ष      
अर्धदक्ष      
अदक्ष      
जम्मा      

१६.   उद्योगमा प्रयोग हुने इन्धन तथा पानी:

किसिम वार्षिक परिमाण/क्षमता एकाइ स्रोत
विद्युत शक्ति   के भि ए.  
डिजेल   कि.लि.  
LDO, फर्नेश आयल   कि.लि.  
कोइला   मे.टन  
धानको भुस   मे.टन  
पानी   लि.  
अन्य      

१७.   उद्योग सञ्चालबाट प्रभावित हुन सक्ने वातावरणीय पक्षहरु:

वातावरणीय अवयवहरु दुरी/विवरण प्रतिकूल असर प्रतिकूल असर न्यूनीकरणका उपायहरु
हुने नहुने
जलस्रोत        
कृषिजन्य भूमि        
वन स्रोत        
मानव बस्ती        
विद्यालय        
अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्र        
धार्मिक/साँस्कृतिक सम्पदा        
अन्य (उल्लेख गर्ने)        

१८.  मुख्य लगानीकर्ताको विवरण:

 
लगानीकर्ताको नाम        
बाबुको नाम        
बाजेको नाम        
नागरिकता/राहदानी        
पत्राचारको ठेगाना        
फोन नं.        
इमेल        
लगानीको प्रतिशत        
हस्ताक्षर        

१९.   विदेशी लगानी वा प्रविधि हस्तान्तरण भएमा लगानीकर्ताको विवरणः

(क) नाम, थरः

(ख) मुलुकः

(ग) राहदानी नम्बरः

(घ) जारी भएको स्थानः

(ङ) बहाल अवधिः

(च) भिसा नम्बरः

(छ) जारी गरेको स्थानः

(ज) अवधिः

(झ) मूल कम्पनीको आधिकारिक पत्रः भए/नभएको

पत्राचार गर्ने ठेगानाः

स्थानीय प्रतिनिधिको नाम र ठेगानाः

सम्पर्कः             फोन नं.:              फ्याक्स नं.:                 इमेलः

नोटः

  1. लगानीकर्ता कम्पनी भएमा सो कम्पनीको दर्ता प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र, नियमावली र कम्पनीको मुख्य कार्यालय रहेको पूरा ठेगाना समेत खुलाउनु पर्नेछ।
  2. वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम ३ र ६ बमोजिम प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने भएमा सो सम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ।
  3. विवरण फाराम पूर्ण रुपमा भरिएको हुनु पर्नेछ।
  4. माथिका विभिन्न महलमा विवरण भर्ने ठाउँ पर्याप्त नभएमा छुट्टै भरी पेश गर्न सकिनेछ।
  5. व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार शुरु भएको मितिले तीन महिनाभित्र पुनः यो फाराम भरी विवरण अध्यावधिक गर्नु पर्नेछ।