अनुसूची-३ लघु, उद्यम तथा घरेलु उद्योग दर्ताको लागि निवेदन

अनुसूची-३ लघु, उद्यम तथा घरेलु उद्योग दर्ताको लागि निवेदन

(नियम ३ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

 

टिकट

 

 

 

 

मितिः ……………..

श्री घरेलु तथा साना उद्योग विभाग,

काठमाडौं ।

 

महोदय,

मैले/हामीले देहाय बमोजिमको लघु उद्यम/घरेलु उद्योग दर्ता गर्न चाहेकोले/लघु उद्यम/लघु उद्योग स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको हुनाले देहाय बमोजिमको विवरण र कागजात सहित उद्योग दर्ताको लागि यो निवेदन पेश गरेको छु/गरेका छौं ।

१. उद्योगको नामः

२. उद्योग रहने स्थलः ……. प्रदेश, …….. जिल्ला, …… नगरपालिका/गाउँपालिका वडा नं. …

३. पत्राचार गर्ने ठेगानाः

सम्पर्क फोन नं.: ….. फ्याक्स नं.: ………. मोबाइल नं. …….. इमेल ठेगाना: …………..

४. उद्यमीको नामः ………………………………………………………………………

एक जनाभन्दा बढी उद्यमी भएः

मुख्य उद्यमीः ………………………………… लगानीको हिस्साः  ……………  (प्रतिशत)

अन्य उद्यमीः ………………………………….. लगानीको हिस्साः ……………… (प्रतिशत)

५. उद्योगको कानूनी रूपः  निजी फर्म  साझेदारी फर्म  प्रा.लि. कम्पनी

६. उद्योगको वर्गः  ऊर्जामूलक उद्योग             उत्पादनमूलक  उद्योग

कृषि तथा वनपैदावारमा आधारित उद्योग       खनिज उद्योग

निर्माण उद्योग     पर्यटन उद्योग      सेवामूलक उद्योग

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग

७. उत्पादन हुने वस्तु/सेवाः

८.  वार्षिक उत्पादन क्षमताः

९.  अनुमानित लगानीः (क) स्थिर पूँजी (रु.):            (ख) चालु पूँजी (रु.):

१०. उद्योग सञ्चालन हुने दिन (प्रति वर्ष):               सिफ्टः

११. उद्योग सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने विद्युत शक्तिको जडित क्षमताः

१२. उद्योग सञ्चालनको लागि आवश्यक जनशक्तिः     क.पुरुष    ख.महिला      जम्माः

१३. उद्योग सञ्चालन हुने/सञ्चालन भएको मितिः

निवेदकको,-

हस्ताक्षरः

नाम, थरः

ठेगानाः

फोन नं.

मोबाइल नं.:

फ्याक्स नं.:

इमेलः

संलग्न कागजातः

१. अनुसूची-२ बमोजिमको परियोजना प्रस्ताव (पाना …),
२. प्रबन्धपत्र, नियमावली र कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (कम्पनीको हकमा मात्र),
३. साझेदारी कबुलियतनामा (साझेदारी फर्म भए),
४. अन्य निकायको सहमति (जस्तै पर्यटन, स्वास्थ्य, औषधी,सञ्चार, वन, श्रम आदिसँग सम्बन्धित उद्योग भएमा),
५. स्थानीय तहको सिफारिस,
६. अन्य कागजात ।

नोटः

एक जनाभन्दा बढी निवेदक भए अन्य निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निजहरूले उद्योग दर्ताको लागि निवेदकलार्इ दिएको अख्तियारी समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ ।