अनुसूची-४ उद्योग दर्ता प्रमाण-पत्र

अनुसूची-४ उद्योग दर्ता प्रमाण-पत्र

(नियम ४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

सञ्चालकको फोटो

 

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

‍(============================)

 

उद्योग दर्ता नं.:-                                                                    मितिः-

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३  को दफा ५ तथा औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६ को नियम ४ बमोजिम निम्न अनुसारको विवरण भएको उद्योग दर्ता गरी यो प्रमाण-पत्र प्रदान  गरिएको छ।

१.  उद्योग सञ्चालकको नामः

२.  उद्योगको  नामः

३.  उद्योगको  ठेगानाः

४. उद्योगको  उद्देश्यः

५. उद्योगको  कुल पूँजीः रु:
(क)  स्थिर पूँजी रुः

(ख)  चालु पूँजी रुः

६.  उद्योगको वर्गः  लघु उद्यम/घरेलु उद्योग/साना उद्योग/मझौला उद्योग/ठूला उद्योग

७. उद्योग सञ्चालन हुने सिफ्ट सङ्ख्या:

८.  आवश्यक विद्युत शक्तिः

९. उद्योग सञ्चालन दिन (प्रति वर्ष):

१०. उद्योगले उत्पादन गर्ने वस्तु वा सेवाको प्रकारः

११. आवश्यक पर्ने जनशक्तिः

१२. उद्योग सञ्चालन, व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार सुरु गर्न पर्ने अवधि:

१३. उत्पादन क्षमताः

१४. अन्य:                                                   ________________

(प्रमाणित गर्ने अधिकृत)

नोटः उद्योगले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरू यस प्रमाणपत्रको पछाडि उल्लेख गरिएको छ ।

 

उद्योगको पूँजी वृद्धि/क्षमता वृद्धि/नामसारी/लगायतका अन्य निर्णयहरु

 

सि.नं.

निर्णयको व्यहोरा प्रमाणित गर्नेको दस्तखत र मिति कार्यालयको छाप
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 

 

 

 

   
   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

शतर्हरूः

प्रचलित कानूनमा तोकिएका अतिरिक्त उद्योगले देहाय बमोजिमका शर्तहरू पालना गर्नु पर्नेछः

  1. उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति नेपाली नागरिकबाट पूर्ति गर्नु पर्नेछ।विदेशी जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएमा प्रचलित श्रम ऐन ,२०७४ को अधीनमा रही विदेशी जनशक्ति राख्न सकिनेछ।
  2. उद्योगमा विदेशी पूँजी लगानी, प्रविधि उपभोग गर्नु परेमा विभागको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
  3. अनुमति लिनु नपर्ने उद्योगको पुनरूत्थान, आधुनिकीकरण वा विस्तार गर्दा विभागको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
  4. उद्योग चालु भएपछि विभागको तथ्याङ्क शाखामा वार्षिक प्रतिवेदन, कार्य प्रगति र उत्पादन विवरण सम्बन्धी मासिक/चौमासिक प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा पेश गर्नु पर्नेछ। मौसमी (सिजनल) वा अन्य कारणले बन्द रहेको भए कारण खुलाई सूचना गर्नु पर्नेछ।
  5. वातावरण सम्बन्धमा विभागबाट दिईने निर्देशन तथा शर्तहरू पालना गर्नु पर्नेछ । उद्योगबाट निस्कने फोहोरलाई उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ ।
  6. प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तथा अन्य सम्बन्धित निकायले तोकेको शर्तहरू र कार्यविधि अनिवार्य रूपमा पालना गर्नु पर्नेछ ।
  7. यस उद्योगको नाम पहिले दर्ता भएका कम्पनीको नाम, कसैको व्यापारिक नाम वा ट्रेडमार्कसँग मिलेमा नाम संशोधन गर्नु पर्नेछ। यस उद्योगबाट उत्पादन वा प्रदान गर्ने वस्तु वा सेवामा ट्रेडमार्क प्रयोग गर्ने भएमा प्रचलित औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानून बमोजिम दर्ता गराएर मात्र प्रयोग गर्नु पर्नेछ।
  8. उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी वा श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिँदा अनिवार्य रुपमा बैङ्क खाता मार्फत भुक्तानी दिनु पर्नेछ।
  9. औद्योगिक प्रतिष्ठानका कार्यस्थलमा हुने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको आचार संहिता, २०६७ पालना गर्नु पर्नेछ ।
  10. उद्योग वरिपरिका बासिन्दालाई हानि नोक्सानी नपर्ने गरी उद्योग सञ्चालन गर्नु पर्नेछ।