अनुसूची-६ उद्योग दर्ता अनुमतिको लागि दिने निवेदनको ढाँचा

अनुसूची-६ उद्योग दर्ता अनुमतिको लागि दिने निवेदनको ढाँचा

(नियम ५ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

 

श्री उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड

मार्फत

……………………………. विभाग ।

 

महोदय,

…………………प्रदेश ………………. जिल्ला ………………  नगरपालिका/गाउँपालिका वडा नं. …. मा …………………………………………………… उद्देश्य रहेको ………………………………….   नामको उद्योग स्थापना गर्ने इच्छा  भएको  हुँदा  देहाय बमोजिमको  व्यहोरा  र  कागजात  सहित  उद्योग दर्ताको अनुमतिका लागि आवेदन  गरेको छु/गरेका छौं । दरखास्तमा उल्लेख भएको व्यहोरा साँचो हो। झुट्टा ठहर भएमा कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

निवेदकको,-

हस्ताक्षरः

नाम, थरः

ठेगानाः

फोन नम्बरः

फ्याक्स नम्बरः

इमेलः

विदेशी लगानी वा प्रविधि हस्तान्तरण भएमा लगानीकर्ताको,-

१. पूरा नाम, थरः                      मुलुकः

२. राहदानी नम्बरः                     जारी भएको स्थानः         बहाल अवधिः

३. भिसा नम्बरः                             जारी गरेको स्थानः          अवधिः

४. मूल कम्पनीको आधिकारिक पत्रः भए/नभएकोः

लगानीकर्ता कम्पनी भएमा सो कम्पनीको दर्ता प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र, नियमावली र कम्पनीको मुख्य कार्यालय रहेको पूरा ठेगाना समेत खुलाउनु पर्नेछ ।

५. पत्राचार गर्ने पूरा ठेगानाः

६. स्थानीय प्रतिनिधिको नाम, थर र ठेगानाः

७. सम्पर्क फोनः

८. फ्याक्स नं.:

९. इमेलः

संलग्न कागजातहरु :
१. अनुसूची-२ बमोजिमको परियोजना प्रस्ताव (पाना …),
२. नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि (विदेशीको हकमा राहदानीको प्रतिलिपि),
३. प्रबन्धपत्र, नियमावली र कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र (कम्पनी भए),
४. साझेदारी सम्झौताको प्रतिलिपि (साझेदारी फर्म भए),
५. सम्बन्धित निकायको सिफारिस,
६. उद्योग दर्ता गर्ने निकायले तोकेका अन्य कागजात ।