६. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अन्य काम, कर्तब्य र अधिकार

६. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अन्य काम, कर्तब्य र अधिकार

ऐनको दफा ५१ मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) समितिबाट स्वीकृत दरबन्दी बमोजिमका कर्मचारी नियुक्ति गर्नेे,
(ख) समितिबाट स्वीकृत भएको वार्षिक वजेटको अधीनमा रही कोषको रकम खर्च गर्ने,
(ग) कोषको जायजेथा वा सम्पत्तिको विवरण अद्यावधिक गर्ने र त्यस्तो जायजेथा तथा सम्पत्तिको उचित संरक्षणको व्यवस्था मिलाउने,
(घ) कोषले बनाउने निर्देशिका र कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी समितिसमक्ष पेश गर्ने,
(ङ) ऐन वा यस नियमावलीमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक कोष वा कार्यालयको तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्ने ।