७. पदबाट हटाउन सक्ने

७. पदबाट हटाउन सक्ने

(१) ऐनको दफा ४९ को उपदफा (७) बमोजिम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पदबाट हटाउनु अघि मन्त्रालयले समितिको कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा मन्त्रालयको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक सदस्य रहेको एक छानबिन समिति गठन गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम गठित छानबिन समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम कारबाही सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रतिवेदनबाट निजलाई पदमा राखी रहन उपयुक्त नदेखिएमा नेपाल सरकारले सात दिनभित्र निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको अवधिभित्र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पेश गरेको सफाईको आधारमा निजलाई कार्य सम्पादनमा सुधार गर्न थप समय दिन नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा निजलाई तीन महिनाको समय दिन सक्नेछ ।
(४) उपनियम (२) बमोजिमको अवधिभित्र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सफाई पेश नगरेमा वा पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक नदेखिएमा वा उपनियम (३) बमोजिम दिइएकोे अवधिभित्र पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्य सम्पादनमा सुधार भएको नदेखिएमा नेपाल सरकारले निजलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतकोे पदबाट हटाउन सक्नेछ ।