८. पारिश्रमिक

८. पारिश्रमिक

(१) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मासिक पारिश्रमिक मन्त्रालयले निजसँग ऐनको दफा ५० को उपदफा (१) बमोजिम गरेको कार्यसम्पादन सम्झौतामा निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मासिक पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा कोष सरह समान हैसियत भएको अन्य निकायको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मासिक पारिश्रमिक भन्दा कम नहुने गरी गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मासिक पारिश्रमिक भन्दा कम हुने गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मासिक पारिश्रमिक निर्धारण गरिने छैन ।