९. बिदा

९. बिदा

(१) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले वर्ष भरीमा देहाय बमोजिमको बिदा लिन पाउनेछ ः˗
(क) घर बिदा तीस दिन,
(ख) बिरामी बिदा बाह्र दिन,
(ग) भैपरी वा पर्व बिदा बाह्र दिन,
(घ) अनिवार्य बिदा छ दिन ।
(२) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आफैं किरिया बस्नु पर्ने आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यको मुत्यु भएमा निजको कूल धर्म परम्परा अनुसार एक पटकमा पन्ध्र दिनसम्म किरिया बिदा लिन पाउनेछ ।
(३) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले तीन दिनसम्मको बिदा आफै स्वीकृत गर्न सक्नेछ । सो भन्दा बढी बिदा बस्नु परेमा समितिको अध्यक्षबाट बिदा स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।
तर तत्काल बिदा स्वीकृत गराउन सक्ने अवस्था नभएमा त्यसरी बिदा बस्नु पर्ने जानकारी अध्यक्षलाई गराई पछि बिदा स्वीकृत गर्ने गरी बिदा बस्न सकिनेछ ।
(४) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले उपनियम (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमका बिदा संचित गरी राख्न सक्नेछ र त्यस्तो संचित बिदा बापत निजले खाइपाइ आएको तलब स्केल अनुसार हिसाब गरी हुन आउने रकम सेवा अवकाश भएपछि कोषले भुक्तानी दिनेछ ।