१०.कर्मचारी सञ्चय कोष कट्टी

१०.कर्मचारी सञ्चय कोष कट्टी

(१) कोषले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले खाइपाइ आएको तलबको दश प्रतिशतले हुन आउने रकममा कोषको तर्फबाट शतप्रतिशत रकम थप गरी मासिक रुपमा कर्मचारी सञ्चयकोषमा जम्मा गरिदिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सञ्चयकोषमा जम्मा भएको रकम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जुनसुकै तरिकाले सो पदबाट अवकास भएपछि प्रचलित कानून बमोजिम भुक्तानी पाउनेछ ।