अनुसूची प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पाउने पारिश्रमिक एवं सुविधा

अनुसूची प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पाउने पारिश्रमिक एवं सुविधा

(नियम ११ सँग सम्बन्धित)

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पाउने पारिश्रमिक एवं सुविधा

ज्ञ. मासिक पारिश्रमिकः– कार्य सम्पादन सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम
द्द. सुरक्षण भत्ताः– मासिक रु. ४०००।– (चार हजार)
घ. टेलिफोनः– मासिक रु. १५००।– (एक हजार पाँच सय)
द्ध. कर्मचारी सञ्चय कोष कट्टीः– मासिक पारिश्रमिकको दश प्रतिशत थप
छ. दशैं खर्चः– एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर
ट. पोशाक भत्ताः– वार्षिक रु. १०,०००।– (दश हजार)
ठ. उपचार खर्चः– रु. दश लाख बराबरको औषधोपचार बीमाङ्कन गर्दा लाग्ने खर्च
ड. इन्धन सुविधाः– १२० लिटर
ढ. सवारी साधनः– कोषले उपलब्ध गराउने