अनुसूची-७ उद्योग सञ्चालन वा व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्ने अवधि थपको लागि दिने निवेदनको ढाँचा

अनुसूची-७ उद्योग सञ्चालन वा व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्ने अवधि थपको लागि दिने निवेदनको ढाँचा

(नियम ६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

 

मितिः …………….

श्री उद्योग विभाग÷ घरेलु तथा साना उद्योग विभाग,

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण,

………………………….।

विषयः उद्योग सञ्चालन/व्यवसायिक उत्पादन/कारोबार प्रारम्भ गर्ने अवधि थप गरी पाऊँ

उपरोक्त विषयमा मिति………………    मा दर्ता भएको मेरो/हाम्रो…………….. उद्योगले देहायका कारणले उद्योग दर्ता प्रमाण पत्रमा उल्लेख भएको अवधि भित्र उद्योग सञ्चालन वा आफनो व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्न नसकेकोले सो अवधि मिति…………………..सम्मको लागि थप गरिदिनुहुन निवेदन गर्दछु/गर्दछौ :-

१. उद्योग स्थापनाका लागि हालसम्म भए गरेका कार्यहरुः

(क) ……………………

(ख) ……………………

२. उद्योग सञ्चालन वा आफ्नो व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ हुन नसक्नुका कारणहरुः

(क) ……………………

(ख) ……………………

३. उद्योग सञ्चालन, व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्न भएका पहलहरुः

(क) ……………………

(ख) ……………………

 

 

 

 

(उद्योगको छाप)

निवेदकको,-

हस्ताक्षर:

नाम, थरः

ठेगानाः

पदः

मितिः

इमेलः