अनुसूची-८ उद्योग स्थानान्तरणको लागि दिने निवेदनको ढाँचा

अनुसूची-८ उद्योग स्थानान्तरणको लागि दिने निवेदनको ढाँचा

(नियम ७ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

 

मितिः …………….

श्री …………….विभाग ।

विषयः उद्योग स्थानान्तरणको स्वीकृति बारे

महोदय,

त्यस विभागमा मिति…….. मा दर्ता भएको………….प्रदेश ………….जिल्ला ……… नगरपालिका/ गाउँपालिका ……… वडा नं. …….. मा  स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने गरी/सञ्चालन भर्इरहेको यस उद्योग देहायका कारणले गर्दा ………..प्रदेश…………जिल्ला ………नगरपालिका/गाउँपालिका ………..वडा नं………… मा स्थानान्तरण गर्नु पर्ने भएकोले देहायका कागजातहरु संलग्न राखी स्थानान्तरणको स्वीकृतिको लागि अनुरोध गर्दछु । यसका लागि आवश्यक कागजात यसैसाथ संलग्न गरेको छु ।

उद्योग स्थानान्तरण गर्नु पर्ने कारणहरुः

१.

२.

३.

संलग्न कागजातहरु:

१. उद्योग स्थानान्तरण गर्ने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय,

२. स्थानान्तरण हुने स्थानीय तहको सिफारिस,

३. प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन आवश्यक पर्नेको हकमा सो को सम्बन्धित  निकायबाट स्वीकृत भएको प्रतिवेदन,

४. अनुसूची-२ बमोजिमको अद्यावधिक परियोजना प्रस्ताव (पाना …),

५. उद्योग स्थानान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिने अनुमानित अवधि ।

 

 

उद्योगको  छाप

 

निवेदकको,-

हस्ताक्षर:

नाम, थरः

पदः

ठेगानाः

इमेलः