अनुसूची-९ उद्योग स्थानान्तरणको स्वीकृतिपत्रको ढाँचा

अनुसूची-९ उद्योग स्थानान्तरणको स्वीकृतिपत्रको ढाँचा

(नियम ७ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

 

मितिः  …………….

श्री………..,

…………………………

विषयः  उद्योग स्थानान्तरणको स्वीकृति बारे

महाशय,

…………………..

स्वीकृति दिने अधिकारी

तपाईले मिति ………. मा दिनु भएको निवेदन उपर कारबाही हुँदा ………. प्रदेश ………. जिल्ला ……. नगरपालिका/गाउँपालिका ……. वडा नं. ……….मा रहेको तपाईको ………. नामको उद्योगलाई ………… प्रदेश ……….. जिल्ला ………. नगरपालिका /गाउँपालिका ……. वडा नं. ……….मा स्थानान्तरण गर्नको लागि यस ………….. विभाग/कार्यालयको मिति …… को निर्णय अनुसार स्थानान्तरणको स्वीकृति दिने निर्णय भएकोले देहायको शर्तको अधीनमा रही उद्योग स्थानान्तरणको स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

 

 

 

शर्तहरुः

१. स्वीकृति प्राप्त भएको मितिले ६ महिना भित्र उद्योग सञ्चालन गर्नु पर्ने,

२.  वातावरण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्ने,

३. ……….(अन्य शर्तहरू)………….।