अनुसूची-१० उद्योगको अद्यावधिक विवरण

अनुसूची-१० उद्योगको अद्यावधिक विवरण

(नियम ८ को उपनियम (१) को खण्ड (घ) र नियम ११ को उपनियम (१) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित)

 

१.  उद्योगको नामः

ठेगानाः

२.  विवरण पेश गरेको अवधिः मिति…………….देखि……………सम्म

आर्थिक वर्षः                                   उद्योगको दर्ता मितिः

३.  प्रोप्राइटर/साझेदार/सञ्चालकको नामः

४.  उद्योग सञ्चालन भएको जम्मा दिनः ………     उद्योग सञ्चालन भएको सुरु मितिः

५.  उत्पादन तथा सेवाको विवरणः

सि.नं. विवरण परिमाण एकाइ प्रति एकाइ मूल्य बिक्री परिमाण

(प्रतिशतमा)

स्वीकृत क्षमता उत्पादन परिणाम
 

 

 

     

 

 

     

 

६. कच्चा पदार्थ, केमिकल एवं प्याकेजिङ्ग सामग्रीः

सि.नं. विवरण एकाइ परिमाण सरदर एकाइको मूल्य
 

 

       

 

         

७. उत्पादित सामग्री निकासी गरेको भए

(क) निकासी गरेको मुलुकको नामः ………………….. (ख)  निकासी परिमाणः ………..

(ग) निकासी मूल्यः ………………………

८.  प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारबाट उद्योगले प्राप्त गरेको कुनै सहुलियत, छुट वा सुविधाः

 

९. उद्योगले प्रयोग गरेका अन्य आवश्यकताहरुः

सि.नं. विवरण एकाइ परिमाण सरदर एकाइको मूल्य
१. पानी किलोलिटर    
२. विद्युत माग

विद्युत युनिट खपत

केभिए

किलोवाट आवर

   
3. इन्धन

(क) कोइला

(ख) डिजेल

(ग) फर्नेश आयल

(घ) एल. पि. ग्याँस

(ङ) धानको भूस

(च) अन्य

 

मे.टन

किलोलीटर

लि.

मे.टन

मे.टन

   

 

१०. उद्योगमा कार्यरत जनशक्तिः

सि.नं. विवरण सङ्ख्या
महिला पुरुष कुल
१. प्रशासनिक      
२. प्राविधिक      
३. श्रमिक

(क) उच्च दक्ष

(ख) दक्ष

(ग) अर्धदक्ष

(घ) अदक्ष

     

११. उद्योग सञ्चालन गर्दा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरणको लागि अपनाइएका उपायहरूः

(क)

(ख)

(ग)

(घ)

 

…………                                                     …………

तयार गर्ने                                                 स्वीकृत गर्ने

सञ्चालक/ व्यवस्थापक

उद्योगको छापः