अनुसूची-११ उद्योग बन्द भएको जानकारी पत्रको ढाँचा

अनुसूची-११ उद्योग बन्द भएको जानकारी पत्रको ढाँचा

(नियम ९ सँग सम्बन्धित)

 

मितिः ………………..

श्री………………………विभाग,

…………………………… ।

विषयः उद्योग बन्द भएको जानकारी सम्बन्धमा

त्यस कार्यालय/विभागमा मिति………….. मा दर्ता भर्इ ………….प्रदेश ………….जिल्ला ……… नगरपालिका/गाउँपालिका वडा नं. ……….मा स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने गरी/सञ्चालन भर्इरहेको यस उद्योग देहायको कारणले नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिएको हुनाले मिति ………………… देखि आवश्यक रीत पुर्‍याई बन्द गरेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु/गर्दछौ :-

उद्योग बन्द गर्नु पर्ने कारणहरुः

१. आवश्यक कच्चा पदार्थहरु सहज आपूर्ति नभएको,

२. पूँजीको अभाव भएको,

३. बजारको समस्या भएको,

४. आन्तरिक व्यवस्थापनमा समस्या भएको,

५. कामदारहरुको अभाव भएको,

६. उद्योगले पूर्ति गर्न नसकिने मागहरुको कारणले गर्दा कामदार र व्यवस्थापन बिच समस्या उत्पन्न भएको

७. मेशिन उपकरणहरु मर्मत सम्भार गर्न नसकिने गरी बिग्रेको,

८. ……….(अन्य कारणहरू)………….।

संलग्न कागजातहरु:

१. उपरोक्त कारण/कारणहरुलाई पुष्टि हुनेगरी तयार गरिएको विस्तृत प्रतिवेदन,

२. नियमावलीको नियम १० को उपनियम  (१) मा उल्लिखित कागजातको विवरण ।

 

उद्योगको छाप

 

निवेदकको,-

हस्ताक्षरः

नाम, थर:

पदः