अनुसूची-१२ उद्योगको दर्ता खारेजीको लागि दिइने निवेदनको ढाँचा

अनुसूची-१२ उद्योगको दर्ता खारेजीको लागि दिइने निवेदनको ढाँचा

(नियम १० को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

 

मितिः ………………..

……………  विभाग/कार्यालय,

…………………………… ।

विषयः उद्योगको दर्ता खारेज गरिदिने सम्बन्धमा

त्यस कार्यालय/विभागमा मिति……..   मा दर्ता भर्इ ………….प्रदेश………….जिल्ला……… नगरपालिका/ गाउँपालिका……..वडा नं. ……….मा स्थापना भर्इ मिति………….देखि सञ्चालनमा रहेको यस उद्योग मिति ……………. देखि बन्द भएकोले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को दफा १३ एवं औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६ को नियम ९ बमोजिम मिति …………………मा नियमानुसार जानकारी गराइएकोमा हाल परिस्थितिवश एवं पूर्व उल्लिखित कारणहरुले गर्दा यस उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने भएको हुँदा ऐनको दफा १४ बमोजिम उद्योगको दर्ता खारेज गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु/गर्दछौं ।

संलग्न कागजात

१. उद्योगको जायजेथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन,

२. उद्योग खारेज सम्बन्धमा लिक्विडेटरको प्रतिवेदन,

३. कर चुक्ता प्रमाणपत्र,

४. अघिल्लो आ.व.को लेखापरिक्षण प्रतिवेदन,

५. उद्योगमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीको दायित्व,

६. उद्योग विरुद्ध हुनै अदालत वा न्यायिक निकायमा मुद्दा विचाराधिन नरहेको स्वघोषणा ।

 

उद्योगको छाप

 

 

निवेदकको,–

हस्ताक्षरः

नाम, थर:

पदः