अनुसूची-१३ उद्योगको स्थिर पूँजी / क्षमता परिवर्तन वा हेरफेरको लागि दिने निवेदनको ढाँचा

अनुसूची-१३ उद्योगको स्थिर पूँजी / क्षमता परिवर्तन वा हेरफेरको लागि दिने निवेदनको ढाँचा

(नियम 11 को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

 

 

मितिः ………………..

श्री उद्योग विभाग /घरेलु तथा साना उद्योग विभाग

……………… ।

विषयः उद्योगको स्थिर पूँजी/क्षमता परिवर्तन वा हेरफेर सम्बन्धमा

महोदय,

………………..प्रदेश ………………. जिल्ला ……………… गाउँपालिका /नगरपालिका वडा नं. …….मा ………………………….. उद्देश्य रहेको …………………………………………………..   नामको उद्योग ………….. मितिमा स्थापना भई मिति ………. देखि सञ्चालन भएको र यस उद्योगको सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको विवरणमा परिवर्तन वा हेरफेर गर्न आवश्यक भएकोले देहाय बमोजिमको विवरण र कागजात  सहित यो निदेदन गरेको छु/गरेका छौं । निवेदनमा उल्लेख भएको व्यहोरा साँचो हो। झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

परिवर्तन वा हेरफेर गर्नु पर्ने विवरणः

क्र.सं. हालको कायम रहेको परिवर्तन वा हेरफेर गर्नु पर्ने कारण
       
       
       
       
       

 

 

उद्योगको छाप

निवेदकको,-

हस्ताक्षरः

नाम, थरः

फोन नम्बरः

इमेलः

   
 

संलग्न कागजातहरु:

 
    1.        अघिल्लो आ.व. को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन,  
    2.        कर चुक्ता प्रमाणपत्र,  
    3.        अनुसूची-१० बमोजिमको अद्यावधिक विवरण,  
   4.        नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रति,  
    5.        प्रबन्धपत्र, नियमावली र कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र (कम्पनी भए),  
    6.        साझेदारी कबुलियतनामा (साझेदारी फर्म भए),  
    7.        सम्बन्धित निकायको सिफारिस,  
   8.        अन्य कागजात ।