अनुसूची-१४ निकासी बापतको महसुल फिर्ता (ड्युटी ड्रब्याक) का लागि दिने निवेदनको ढाँचा

अनुसूची-१४ निकासी बापतको महसुल फिर्ता (ड्युटी ड्रब्याक) का लागि दिने निवेदनको ढाँचा

(नियम १४ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

 

मितिः ……………..

श्री ……………. विभाग/कार्यालय,

…………….  ।

विषयः निकासी बापतको महसुल फिर्ता (ड्युटी ड्रब्याक) पाउने बारे

………………..प्रदेश ………………. जिल्ला ……………… गाउँपालिका /नगरपालिका वडा नं. …….मा स्थापना भर्इ सञ्चालनमा रहेको यस उद्योगले आफ्नो उत्पादित वस्तु संलग्न कागजातमा उल्लेख भए अनुसार विदेशमा बिक्री निकासी गरेकोले उक्त वस्तुमा अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर बापत लागेको रकम रु. …………..(अक्षरेपी रु…………..) नियमानुसार फिर्ता (ड्युटी ड्रब्याक) पाउन तल उल्लिखित कागजातहरु संलग्न गरी यो निवेदन पेश गरेको छु/ छौं।

संलग्न कागजातहरुः

१. निकासी प्रज्ञापन पत्रको सक्कल प्रति थान ….,

२. गत वर्षको आर्थिक प्रगति विवरण,

३. क्रेताको खरिद आदेश थान ……,

४. अन्तः शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर बापत तिरेको रसीद ।

अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र बापतको महसुल फिर्ताको हकमा देहायका कागजातहरु:

१. अन्तर्राष्ट्रिय बोलकबोलको सार्वजनिक सूचनाको प्रतिलिपि थान ….,

२. सम्बन्धित पक्षसँग भएको सम्झौताको प्रतिलिपि थान …,

३. भुक्तानी बिल थान ….,

४. उद्योगको स्वीकृत तथा उपयोग भएको क्षमताको आधार थान ….,

५. गत वर्षको आर्थिक प्रगति विवरणको प्रतिलिपि थान …. ।

 

 

उद्योगको छाप

 

निवेदकको,–

हस्ताक्षरः

नाम, थर:

पदः