अनुसूची-१५ लिजमा जग्गा उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा दिने निवेदनको ढाँचा

अनुसूची-१५ लिजमा जग्गा उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा दिने निवेदनको ढाँचा

 

(नियम २० को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

 

 

मितिः ………………

श्री ……………. विभाग/कार्यालय,

…………….  ।

विषयः लिजमा जग्गा उपलब्ध गराइदिने बारे

हामीले ………………..प्रदेश ………………. जिल्ला ……………… गाउँपालिका/नगरपालिका वडा नं. …….मा…………..(वस्तु) उत्पादन गर्न उद्योग स्थापना गर्न लागेको र उक्त उद्योग नेपाल सरकारबाट राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग भएकोले सो उद्योग स्थापना एवं सञ्चालन गर्नको लागि …..प्रदेश… ……….जिल्ला……………नगरपालिका/गाउँपालिका वडा नं. ….. स्थित नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको कि. नं ………सरकारी जग्गा ………. वर्गमिटर/रोपनी/बिगाहा क्षेत्रफल मध्ये ………… वर्गमिटर/रोपनी/बिगाहा क्षेत्रफलको जग्गा नियमानुसार …………… वर्षको लागि लिजमा उपलब्ध गराइदिनु हुन तल उल्लिखित कागजातहरु संलग्न गरी अनुरोध गर्दछु/गर्दछौं ।

संलग्न कागजातहरुः

१. उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,

२. उद्योगले वस्तु उत्पादन गर्ने अनुमति पत्रको प्रतिलिपि,

३. उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा क्षेत्रफलको आधार,

४. उद्योगले लिजमा जग्गा लिनु पर्ने कारण,

५. स्थानीय तहको सिफारिस,

६. उद्योगको परियोजना प्रस्ताव ।

 

उद्योगको छाप

 

निवेदकको,–

हस्ताक्षरः

नाम, थर:

पदः