अनुसूची-१६ रुग्ण उद्योगको पहिचानका लागि दिने निवेदनको ढाँचा

अनुसूची-१६ रुग्ण उद्योगको पहिचानका लागि दिने निवेदनको ढाँचा

(नियम २५ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

 

श्रीमान् संयोजकज्यू,

रुग्ण उद्योग उच्चस्तरीय समिति,

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ।

 

विषयः रुग्ण उद्योगको रूपमा पहिचान गरी पाऊँ

महोदय,

उपर्युक्त विषयमा निम्नलिखित विवरण र कागजातहरु संलग्न गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को दफा ३७ तथा औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६ को नियम २५ बमोजिम रुग्ण उद्योगको रुपमा पहिचानको लागि निम्नलिखित विवरण र कागजात सहित यो निवेदन पेश गरेको छु/छौं ।

संलग्न विवरण र कागजातहरू:

१. नगद घाटा/वित्तीय घाटा विवरण,

२. पूँजी र ऋणको विवरण,

३.  तिर्नु पर्ने ऋणको साँवा र व्याज,

४.  उत्पादन क्षमता र हालको अवस्था,

५.  सूचीकृत भएका उद्योगको शेयरको बजार मूल्य,

६.  पारबिन्दु (ब्रेक इभन ) भन्दा तल्लो अवस्थामा कारोबार भएको भए सोको परिमाण,

७.  श्रम समस्याका कारण सञ्चालन हुन नसकेकोमा सोको कारण,

८.  प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य काबु बाहिरको अवस्था परेको भए सोको विवरण,

९.  उद्योगले रुग्ण हुनुभन्दा पहिले रोजगारी सिर्जना वा आयात प्रतिस्थापन वा निर्यात प्रबर्द्धन गरी विदेशी मुद्रा आर्जनमा गरेको योगदान,

१०.   उद्योगको लेखा परिक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि,

११.   उद्योगको नविकरणसहितको दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,

१२.   उद्योगको कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,

१३.   उद्योगले उद्योग सञ्चालनका लागि लिएको कर्जाको विवरण,

१४.   उद्योगको चल अचल सम्पत्ति र दायित्व सम्बन्धी विवरण,

१५.   सूचनामा तोकिएका अन्य विवरण ।

उल्लिखित विवरणहरु ठिक साँचो हो झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

 

उद्योगको छाप                                                                                                                                                   निवेदकको,-

 

हस्ताक्षर:

नाम, थर:

पदः

मितिः