अनुसूची–७ बेरोजगार व्यक्तिले गरेको स्वघोषणाको ढाँचा

अनुसूची–७ बेरोजगार व्यक्तिले गरेको स्वघोषणाको ढाँचा

(नियम १९ सँग सम्बन्धित)
बेरोजगार व्यक्तिले गरेको स्वघोषणाको ढाँचा

श्री रोजगार सेवा केन्द्र मितिः
……………………..गाउँ कार्यपालिका, नगर कार्यपालिका, जिल्ला………………… ।

म निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्न योग्य भएकोले देहाय बमोजिमको शर्तको पालना गर्ने गरी स्वघोषणा गर्दछु । शर्तको पालना नगरेमा कानून बमोजिम सहूँला बुझाउँला ।

१. नाम, थरः
२. स्थायी ठेगानाः………………………….न.पा./गा.पा. वडा नं…………………………..
३. अस्थायी ठेगाना : ………………………..न.पा./गा.पा. वडा नं………………………..
४. नागरिकता नं. र जारी भएको जिल्ला …………………………………….
५. पारिवारिक कोड नं. …………………………………………..
६. बैङ्क खाता नं. …………………………………… बैङ्कको नाम……………………………..

शर्तहरुः
(क) निर्वाह भत्ता रकमको दुरुपयोग गर्ने छैन ।
(ख) असल आचरणमा रहनेछु ।
(ग) रोजगार प्राप्त गर्न तथा स्वरोजगार बन्नको लागि निरन्तर प्रयत्नरत रहनेछु ।
(घ) नागरिकको कर्तव्य पालना गर्नेछु ।

स्वघोषणा गर्ने बेरोजगार व्यक्तिको दस्तखतः
मिति :