कर्जा सुरक्षण नियमावली, २०७५

कर्जा सुरक्षण नियमावली, २०७५

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०७५।०३।३१
संशोधन
कर्जा सुरक्षण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७५          २०७५।०१।३०
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ को दफा ६५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।